گرماتاب برای سالن های ورزشی و استخرها

گرماتاب برای سالن های ورزشی و استخرها

آدرس {سازمان)
وضعیت فیزیکی سالن
آیا در سالن ورزشی مورد نظر گردش توپ وجود دارد؟
سوخت مصرفی
جنس دیوارها
جنس سقف
آیا انشعاب گاز شهری در حال حاضر در محل دایر می باشد؟
لطفا ابعاد سالن را در شکل زیر مشخص نمایید .
آیا در سالن ، جایگاه تماشاچی وجود دارد ؟ در صورت وجود جایگاه تماشاچی لطفاٌ ابعاد را روی نقشه زیر مشخص فرمایید.
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم
حداکثر اندازه فایل: 20 MB.
Call Now Button