گرماتاب برای سالن های صنعتی

گرماتاب برای سالن های صنعتی

آدرس {دفتر مرکزی)
وضعیت فیزیکی سالن
سوخت مصرفی
در صورت وجود انشعاب گاز ظرفیت کنتور گاز یا ایستگاه موجود را مشخص نمائید
آیا درب سالن همواره باز است ؟
آیا جرثقیل سقفی در سالن نصب می باشد ؟
در صورت وجود جرثقیل در سالن نوع آن را مشخص نمایید.
لطفاً ابعاد سالن و تعداد دهانه ها را با توجه به نوع تیپ سالن در جدول ذیل مشخص نمایید.
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم
حداکثر اندازه فایل: 20 MB.
Call Now Button